Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

Quý khách hàng vui lòng đọc và lưu ý các thông tin dưới đây trước khi tiến hành việc tra cứu thông tin:

1. Quý Khách hàng cần nhập đúng thông tin Số seri trên chứng thư bảo lãnh và số tham chiếu .Trường hợp quý khách hàng nhập thiếu hoặc nhập không chính xác theo hướng dẫn sẽ không nhận được kết quả .

2. Chương trình chỉ cho phép tra cứu đối với các chứng thư bảo lãnh được phát hành từ ngày 15/06/2014 trở đi, được phát hành bằng văn bản và còn hiệu lực tại thời điểm tra cứu. Trường hợp quý khách hàng không nhận được kết quả tra cứu có thể do các trường hợp dưới đây: Thư bảo lãnh đã hết hiệu lực; hoặc Thư bảo lãnh đã được hủy; hoặc Thư bảo lãnh đã được chỉnh sửa, thay thế bởi thư bảo lãnh khác

3. Các Chứng thư bảo lãnh được hiển thị thông tin trên đây (và toàn bộ các nội dung khác hiển thị kèm theo) do Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành, là tài sản của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Các nội dung hiển thị nhằm giúp khách hàng xác thực chứng thư bảo lãnh này có tồn tại và được ghi nhận vào hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

4. Các nội dung thông tin tra cứu không thay thế nội dung Chứng thư bảo lãnh mà Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã phát hành. Người được phép tra cứu thông tin cam kết không sao chép, chuyển tiếp, tiết lộ hay cung cấp thông tin này dưới bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba.

5. Trong mọi trường hợp bất kỳ thông tin của các chứng thư bảo lãnh được hiển thị thông tin trên đây bị tiết lộ ngoài mong muốn của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, và việc tiết lộ đó gây thiệt hại cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại về tài chính, uy tín, về việc phải trách nhiệm với các cơ quan có thẩm quyền… Ngân hàng Bưu điện Liên Việt được toàn quyền yêu cầu người được phép tra cứu chịu trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại đó bằng một khoản tài chính tương xứng.

6. Trường hợp Qúy Khách hàng không thực hiện được việc tra cứu hoặc thông tin phản hồi sau khi tra cứu có khác biệt với nội dung Chứng thư bảo lãnh đang giữ hoặc cần xác nhận cam kết bảo lãnh bằng văn bản, xin Quý Khách vui lòng liên hệ với Đơn vị quản lý hồ sơ khách hàng là Đơn vị Bên được bảo lãnh giao dịch.

Tôi không đồng ý ×

TRA CỨU CHỨNG THƯ BẢO LÃNH DO NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT PHÁT HÀNH


Số seri bảo lãnh (VD : BLC/001715 )
Số tham chiếu
   
Lưu ý:
1. Quý khách nhập đúng và đầy đủ số tham chiếu, số seri để có kết quả tìm kiếm chính xác nhất
2. Số tham chiếu được đơn vị quản lý hồ sơ khách hàng cung cấp cùng với chứng thư bảo lãnh
3. Chương trình chỉ cho phép tra cứu đối với các chứng thư bảo lãnh:
+ Được phát hành từ ngày 15/06/2014
+ Dưới hình thức văn bản
+ Đang còn hiệu lực và đã được phát hành tối thiểu 01 ngày trước thời điểm tra cứu
Tra cứu

Copyright © 2010 – LienVietPostBank and Affiliates. All rights reserved.